ទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ​ ក្រសួងការពារជាតិ

នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ គឺជាស្ថាប័នមួយចំណុះផ្ទាល់ក្រសួងការពារជាតិ មានតួនាទីធ្វើជាសេនាធិការជូនក្រសួងការពារជាតិលើការធានារៀបចំ ចាត់ចែង ចាត់តាំង គ្រប់គ្រងនូវប្រព័ន្ធទាក់ទងតាមមធ្យោបាយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិក ទូរគមនាគមន៏ និងព័ត៌មានវិទ្យា។

លេខទូរស័ព្ទ

097 3 444 483 | 079 79 79 76

ទីតាំង

អគារក្រសួងការពារជាតិ(ជាន់ទី៣) វិថីហ្សកឌីមីត្រូវ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិចត្រូនិច

[email protected]